Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli

Exclusive Logistics Finland Oy on joulukuussa 2017 liittynyt ja hakenut Trafin Vastuullisuusmalli Sertifiointia.

 

"Vastuullisuusmalli on tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen johtamis- ja menettelytapamalli. Se huomioi talous-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökulmat ja tuo ne kuljetusyrityksien käytännön tasolle.

Vastuullisuusmallia voivat hyödyntää kaiken kokoiset tavara- ja henkilöliikenteen kuljetusyritykset sekä niiden asiakkaat.

Vastuullinen toiminta hyödyttää sekä kuljetusyritystä että sen asiakkaita monella tavalla. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta on täsmällistä, tehokasta, ennakoivaa ja taloudellista. Vastuullisuus on myös imagotekijä ja toimii kilpailuetuna asiakkaiden kiinnittäessä entistä enemmän huomioita kuljetusten vastuullisuuteen.

Vastuullisuusmallin tukimateriaalia voi hyödyntää yrityksen toiminnan arvioinnin ja toimintatapojen kehittämisen apuvälineenä. Materiaali on maksutonta ja se on tarkoitettu yritysten omaan käyttöön.

Vastuullisen kuljetustoiminnan osa-alueet ovat:

 • taloudellinen toimintakyky
 • johdon sitoutuminen vastuullisuuteen
 • vastuut määritelty turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden osalta
 • tavoitteet asetettu turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioille
 • riskien hallinta
 • osaamisen hallinta
 • kaluston vaatimustenmukaisuus, kunto ja huolto
 • poikkeamatilanneohjeistus ja -raportointi, hätätilanneohje
 • järjestelmällinen tiedon keruu ja analysointi
 • säännöllinen yhteenveto turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioista
 • vastuullisuuden jatkuva kehittäminen

Käytännön toteutustapa on yrityksen valittavissa sen mukaan millainen toimintatapa sen organisaatioon parhaiten soveltuu.

Vastuullisuusmalliin voi liittyä Trafin verkkopalvelussa. Malliin liittyminen on vapaaehtoista. Trafin myöntämän Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen avulla kuljetusyritys voi osoittaa vastuullisuutensa ulkopuolisille tahoille.

Liittymisen yhteydessä on osoitettava Trafille, että yritys täyttää vastuullisuusmalliin liitymiselle asetetut edellytykset. Trafi myös valvoo edellytysten toteutumista. Malliin liittyneet vastuulliset kuljetusyritykset julkaistaan Trafin verkkopalvelussa.

Vastuullisuusmalli on kehitetty Trafin johdolla yhteistyössä kuljetusyritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle."

https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/vastuullisuusmalli

 

Lisää uutisia